Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratienet is de naam waaronder de samenwerkende fondsen met de werkgevers in de bedrijfstak Bouw communiceren

Rentenota

Als werkgever levert u uw loon- en premiegegevens aan via de Opgave Loon en Premie (OLP) Dit moet op tijd gebeuren. U doet dit altijd binnen 14 dagen na afloop van een loonperiode. Op basis van deze OLP krijgt u een premienota zodat u tijdig uw pensioenpremies kunt voldoen.

Premienota en rentenota
Verstuurt u de loon- en premiegegevens te laat of helemaal niet? Dan krijgt u een premienota opgelegd. Daarnaast krijgt u een rentenota voor het te laat of niet insturen van de OLP. Deze rentenota is de aanleverrente berekend over de verschuldigde premie.

Berekening van de rente
Levert u de OLP later aan dan veertien dagen na het einde van een loonperiode? Dan hebt u de OLP te laat aangeleverd. U krijgt dan een aparte rentenota over het premiebedrag. Deze rentenota is gebaseerd op de periode van 14 dagen na de loonperiode tot het moment van het correct aanleveren.

Als u over de betreffende loonperiode geen OLP instuurt, krijgt u een opgelegde nota. Rentenota’s worden niet automatisch geïncasseerd. Een rentenota betaalt u met de aangehechte acceptgiro. Er wordt gerekend met de wettelijk vastgestelde rente.

Correcties
U kunt correcties doorgeven op eerder aangeleverde OLP's. Het kan dat deze correcties leiden tot een verhoogde premie.  In dat geval wordt de rente berekend over het correctiebedrag.

U bent het niet eens met de rentenota
Hebt u een rentenota gekregen omdat u de OLP te laat hebt aangeleverd? En bent u het niet eens met deze rentenota? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaar stuurt u naar:

Incasso
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

Wij zullen uw bezwaar dan  in behandeling nemen.

Let op! Uw bezwaar betekent geen uitstel van betaling. U moet de rentenota dus wel betalen.

Tegen de andere rentenota's kunt u geen bezwaar maken
Hebt u niet voor al uw werknemers een OLP aangeleverd en hebt u niet op de herinnering gereageerd? Dan ontvangt u een opgelegde nota met een rentenota. Tegen deze rentenota kunt u geen bezwaar maken. U hebt immers niet aan uw verplichting voldaan de OLP aan te leveren. Wel kunt u alsnog de juiste gegevens via de OLP insturen. Wij zullen dan de eerdere rentenota crediteren en u een nieuwe rentenota sturen op basis van uw loon- en premiegegevens.

​